Ontslagrecht 2015 – De transitievergoeding

30
Oct
2014
Posted by: Melissa Arendsen  /   Category: Arbeidsrecht   /   No Comments

De procedure
Met ingang van 1 juli 2015 zullen er diverse veranderingen in het ontslagrecht gaan plaatsvinden. Een van die veranderingen heeft betrekking op de ontslagprocedure en de daaraan gekoppelde (mogelijke) vergoeding voor de werknemer. Indien tussen werkgever en werknemer geen overeenstemming kan worden bereikt over het ontslag dient een werkgever naar huidig recht een keuze te maken tussen een procedure via het UWV of de kantonrechter. Slechts bij collectieve ontslagen is de werkgever nu verlicht om het verzoek bij het UWV neer te leggen. Indien de ontslagvergunning door het UWV wordt verleend geldt er voor de werknemer in beginsel geen ontslagvergoeding. Een ontslag via de kantonrechter biedt deze mogelijkheid doorgaans wel.

Het nieuwe ontslagrecht zal echter gaan voorschrijven welke route er verplicht gevolgd dient te worden: het UWV of de kantonrechter. Een procedure bij de kantonrechter zal dan alleen voorkomen bij individueel ontslag of bij een beroep (als een van de partijen het oneens is met de beslissing van het UWV). Een keuze voor het UWV zal daarentegen alleen gemaakt kunnen worden wanneer het gaat om bedrijfseconomisch ontslag of het ontslag van zieke werknemers.

Van kantonrechterformule naar transitievergoeding
De ontslagvergoeding die doorgaans bij de kantonrechter berekend werd aan de hand van de kantonrechtersformule komt eveneens te vervallen. In plaats daarvan wordt de transitievergoeding ingevoerd bij ontslagkwesties zonder bijzondere omstandigheden. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan of beroep te bevorderen, omdat deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement ingezet kan worden. Bij de berekening van de vergoeding wordt ervan uitgegaan dat een werknemer bij een dienstverband tot tien jaar 1/6 maandsalaris krijgt per half dienstjaar. Voor ieder half jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar krijgt de werknemer daarna nog 1/4 maandsalaris per periode van 6 maanden. De transitievergoeding zal maximaal € 75.000 kunnen bedragen, tenzij uw werknemer meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Author Avatar

About the Author

No Comments