Algemene Voorwaarden

Arendsen & Blokzijl Juristen hanteert algemene voorwaarden, deze zijn hieronder na te lezen.
U ontvangt eveneens een exemplaar van de algemene voorwaarden bij de offerte.

De algemene voorwaarden zijn ook in PDF-vorm beschikbaar: Algemene Voorwaarden.
Om deze te lezen is een PDF-viewer nodig, deze kunt u hier kosteloos downloaden.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1                  De onderneming
1.                  Arendsen & Blokzijl Juristen (hierna: ‘de maatschap’) is een Nederlandse maatschap van natuurlijke personen (hierna: ‘de maten’). De maatschap is gevestigd te Almere.

Artikel 2                  Toepasselijkheid
1.                 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de maatschap en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

Artikel 3                  Uitvoering van de overeenkomst
1.                  Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de maatschap te zijn verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
2.                  Een opdracht aan de maatschap wordt uitsluitend geacht te zijn aanvaard, indien de maatschap of een van de personen die voor haar werkzaam zijn, dit schriftelijk van de cliënt bevestigd heeft gekregen.
3.                  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de maatschap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de maatschap worden verstrekt.
4.                  Tussen de maatschap en de opdrachtgever geldt een inspanningsovereenkomst waarbij de maatschap zich ten doel stelt de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 4                  Aanbiedingen en offertes
1.                  De door de maatschap gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.                  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de maatschap daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de maatschap schriftelijk anders aangeeft.
3.                  Een samengestelde prijsopgave verplicht de maatschap niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5                  Wijzing van de overeenkomst
1.                 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.                  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De maatschap zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 6                  Honorarium
1.                 
De opdrachtgever is aan de maatschap een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantel bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
2.                  Het honorarium is exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.                  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de maatschap aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
4.                  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft de maatschap recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

Artikel 7                  Opschorting en ontbinding
1.                 
De maatschap is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst de maatschap ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk kan nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 8                  Aansprakelijkheid
1.                  De maatschap levert uitdrukkelijk een inspanningsverplichting ten behoeve van een laagdrempelig en betaalbaar juridisch advies en kan dus nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald bemiddelingsresultaat, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
2.                 
De maatschap is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat de maten zijn uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste, te laat verstrekte en/of onvolledige gegevens.

3.                  
De aansprakelijkheid van de maatschap jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het in het kader van de opdracht in rekening gebrachte honorarium.
4.                   Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap, vrijwaart de opdrachtgever de maatschap en haar maten tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht. De opdrachtgever zal aan de maatschap en/of haar maten de redelijke kosten van juridische bijstand in verband met dergelijke aanspraken vergoeden.
5.                  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.

Artikel 9                  Geheimhouding
1.                 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10                  Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.                  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de maatschap zich de rechten en bevoegdheden voor die de maatschap toekomen op grond van de Auteurswet.
2.                  Alle door de maatschap verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de maatschap worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3.                  De maatschap behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11                  Toepasselijk recht
1.                 
Op elke overeenkomst tussen de maatschap en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.